Quina atenció trobarà

L’objectiu de l’atenció precoç és que els nostres infants rebin, seguint un model bio-psico-social, tot alló que pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar.

Això ho fem:

-Establint un diagnòstic interdisciplinari del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l’entorn.

-Efectuant l’avaluació continuada del desenvolupament de l’infant.

-Fent la intervenció terapèutica interdisciplinària al infant i al seu entorn immediat de forma ambulatòria i periòdica.foto-2

-Col.laborant i cooperant amb els serveis socials,sanitaris i educatius vinculats al infant.

-Orientant i assesorant a les famìlies.

-Orientant i assesorant als professionals de l’educació infantil.