Què és l’atenció precoç

Entenem per atenció precoç:

“El conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys,

a la família i a l’entorn que tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries que presenten els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o corren el risc de patir-ne. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat de l’infant, han de ser planificades per un equip inter-disciplinar, format per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil, que integrin les disciplines de fisioteràpia, logopèdia, medicina, psicologia, pedagogia i treball social.”

(Definició Llibre Blanc)

A Catalunya, el model d’atenció precoç esta orientat a l’atenció als infants amb trastorns del desenvolupament i al suport a la criança.

Esta  consolidat el reconeixement de la universalitat i la gratuïtat del dret dels infants a l’atenció precoç. L’accés a una atenció integral als infants amb els trastorns del desenvolupament o risc de patir-los ha de ser una prestació garantida per a tots els nens i nenes que ho necessitin, amb independència del seu nivell social o econòmic.