Qui pot accedir

 

El  servei d’atenció precoç DAPSI  Cerdanyola , atén als nens de 0-6 anys que presenten  dificultatsfoto 5 en el seu desenvolupament o es troben amb risc de patir-les, residents a les poblacions de Cerdanyola i Ripollet .

Ens adrecem als infants i a les seves famílies que es troben en situacions com:

  • Infants que en condicions normals no necessiten aquesta atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària.
  • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la foto-3-copiaseva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.
  • Infants que presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies.

La durada dels serveis ha de ser la que calgui a cada infant i s’entén fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials o, en tot cas, quan compleixi 6 anys.

Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres anys i als infants amb afectació greu, d’acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.